MERKEZİN YÖNETİM ORGANLARI VE GÖREVLERİ
Merkezin yönetim organları;
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
MÜDÜR
Müdürün görevleri
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek ve toplantıya başkanlık etmek.
c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek ve toplantıya başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu kararlarını yürütmek.
d) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
e) Merkez birimlerinin de görüşünü alarak; bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel
ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.
f) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt içi ve yurt
dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.
g) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni yıl çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü
aldıktan sonra bunları Rektörün onayına sunmak.
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulunun görevleri
a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.
b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları yapmak ve
yönetmek.
c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
ç) Gerekli hallerde merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları ile ilgili gelen önerileri karara
bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel
ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
DANIŞMA KURULU
Danışma Kurulunun görevleri
1)Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda
değerlendirmelerde bulunur ve istişarî nitelikte görüş ve öneri bildirir.