HALK BANKASI

GUİSGEM HESAP NO:TR60 0001 2009 3810 0044 0000 08